วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Effect of H2O2 pretreatment on seed germination, seedling growth and lipid peroxidation of rice under NaCl condition
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : BITTAWAT WICHAIDIST & SRISOM SUWANWONG*
เลขที่หน้า: 205  ถึง 210
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     The effect of hydrogen peroxide (H2O2) on salt tolerance in rice cv. ‘KDML 105’ showed that pre-treated with low concentration of H2O2 before NaCl treatment was more tolerate than that of control. The shoot length, fresh weight and dry weight of pre-treated rice with 3 ppm H2O2 before treated with 200 mM NaCl was significantly higher than that of control. In addition, the amount of malondialdehyde (MDA) which is one kind of the oxidative stress indicators in pre-treated rice was significantly lower than

that of control.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 106 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand