วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ผลของไซโทไคนินและออกซินต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนสิงโตช้อนทอง ในสภาพปลอดเชื้อ
ชื่อบทความ(Eng): Effects of cytokinins and auxins on growth and development of Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex Cooper) Seidenf. seedlings
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ธนากร วงษศา* รัตนาภรณ์ จองไพจิตรสกุล และ ปรัชญา ชะอุ่มผล
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : THANAKORN WONGSA*, RATTANAPORN CHONGPHAICHITSAKUL & PRATYA CHA-UMPHOL
เลขที่หน้า: 147  ถึง 156
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

    จากการเลี้ยงต้นอ่อนสิงโตช้อนทองในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสูตร Vacin & Went (VW) 1949 ที่เติมไซโทไคนิน (BA, Kinetin, TDZ) ความเข้มข้น0, 0.5, 1.0, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร VW (1949) ที่เติม BA 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนำให้เกิดยอดใหม่ดีที่สุด (2.12 ต้น) เมื่อย้ายเลี้ยงต้นอ่อนสิงโตช้อนทองบนอาหารสูตร VW (1949) ที่เติมออกซิน (IAA, IBA, NAA) ความเข้มข้น 0, 0.5, 1.0, 2.0 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตรที่เติม IBA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถกระตุ้นให้ต้นอ่อนแตกรากใหม่ได้ดีที่สุด (2.0 รากต่อต้น) และจากการย้ายต้นอ่อนออกปลูกในเรือนเพาะชำโดยใช้วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว สแฟกนัมมอส และหัวเฟินชายผ้าสีดา เป็นเวลา 14 สัปดาห์พบว่าต้นอ่อนที่ใช้สแฟกนัมมอสและกาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกนั้นมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดคิดเป็น 88.71 และ 79.03 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

     Seedlings of Bulbophyllum spathulatum (Rolfe ex Cooper) Seidenf. were in vitro cultured on Vacin & Went (1949) medium supplemented with various types and concentrations of cytokinins i.e. BA, Kinetin and TDZ at 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 mg/l for 12 weeks. The results showed that the highest shoot number (2.12 shoots) could obtain when cultured on the medium supplemented with 4.0 mg/l BA. Young shoots were then transferred to culture on VW (1949) medium supplemented with various types and concentrations of auxins i.e. IAA, IBA and NAA at 0, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0 mg/l for 12 weeks. The results indicated that the highest root number (2.0 roots) could receive on the medium with 0.5 mg/l IBA. Plantlets were transplanted and grew on different planting materials; coconut husk, sphagnum moss and Platycerium husk for 14 weeks. The results revealed that the highest percentage of survival could observe when sphagnum moss (88.71%) and coconut husk (79.03%) were used as planting materials, respectively.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 53 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand