วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -การผลิตไขมันและไตรเอซิลกลีเซอรอลของสาหร่ายน้ำเค็มขนาดเล็ก Nannochloropsis sp. MU2203
ชื่อบทความ(Eng): Lipid and triacylglycerol production potential of marine microalgae Nannochloropsis sp. MU2203
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): น้ำค้าง แซ่ลี้ วันวิสา พุกแก้ว ประหยัด โภคฐิติยุกต์* และ เมธา มีแต้ม
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NAMKHANG SAELEE, WANVISA PUGKAEW, PRAYAD POKETHITIYOOK* & METHA MEETAM
เลขที่หน้า: 103  ถึง 108
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของสาหร่ายขนาดเล็กNannochloropsis sp. MU2203 ที่แยกได้จากอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี ในการเพาะเลี้ยงเพื่อการผลิตชีวมวลไขมันหยาบ และไตรเอซิลกลีเซอรอล ซึ่งอาจนำไปใช้ผลิตไบโอดีเซลโดยเลี้ยงสาหร่ายในอาหารสูตร f/2 เป็นเวลา 7 วัน ภายใต้แสงขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ 50 μmolm-2s-1 24 ชั่วโมงต่อวัน ในสภาวะห้องปฏิบัติการที่ 25 องศาเซลเซียส พ่นอากาศที่ 1 มิลลิลิตรอากาศต่อมิลลิลิตรอาหารผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายมีอัตราการเจริญจำเพาะสูงสุด 0.55±0.02 ต่อวัน และมีความหนาแน่นชีวมวลสุดท้าย 230±31 มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อสกัดไขมันหยาบด้วย คลอโรฟอร์ม : เมธานอล (1 : 2) พบสัดส่วนไขมันหยาบต่อน้ำหนักแห้ง 34.67±1.83% คิดเป็นผลิตผลไขมันหยาบ 11.36±1.33 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อวันปริมาณไตรเอซิลกลีเซอรอล วิเคราะห์ด้วยวิธี thin layer chromatography เท่ากับ 4.14±1.20% ของน้ำหนักแห้ง เพื่อทดสอบผลของสภาวะเครียดต่อการสะสมไขมันหยาบ เมื่อสาหร่ายถูกย้ายจากอาหารสูตรปกติลงในน้ำทะเลที่ไม่เติมธาตุอาหารเป็นเวลา 3 วัน พบว่าสาหร่ายมีอัตราการเจริญจำเพาะลดลง แต่สะสมไขมันหยาบ และไตรเอซิลกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นเป็น 39.95±1.79% และ 8.95±0.43% ของน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาร่วมกับชีวมวลพบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผลิตผลไขมันหยาบแต่ผลิตผลไตรเอซิลกลีเซอรอลเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่า

     This study aimed to examine the potential of microalga Nannochloropsissp. MU2203, isolated from Gulf of Thailand in Chonburi province, in cultivation for biomass and production of crude lipid and triacylglycerol, which may be applied to biodiesel production. The alga was cultivated in f/2 medium for 7 days under 24 hr day-1 white fluorescent light at 50 μmol m-2s-1 under laboratory condition at 25 C, at 1 ml air ml-1 medium of air flow rate. The results showed that the alga had maximum specific growth rate at 0.55±0.02 day-1 and final biomass density at 230±31 mg l-1. Crude lipid was extracted from biomass using chloro form : methanol (1 : 2), and the crude lipid content per dry weight was 34.67±1.83%, which is equivalent to crude lipid productivity at 11.36±1.33 mg l-1 day-1. The triacylglycerol content, analyzed using thin layer chromatography, was 4.14±1.20% dry weight. To test the effect of stress condition on lipid accumulation, the alga was transferred from normal culture medium to seawater without nutrient supplementation and cultivated for three days. The results showed that the alga had lower specific growth rate, but higher crude lipid and triacylglycerol contents at 39.95±1.79% and 8.95±0.43% dry weight, respectively. When considered together with biomass gain, there was no significant increase in lipid productivity, but triacylglycerol productivity was nearly doubled.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 27 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand