วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นบางชนิดในถิ่นอาศัยที่แตกต่างกัน
ชื่อบทความ(Eng): A comparative study of the anatomical characters of some ferns from different habitats
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ชุติมา นิยมดี* และ ทวีศักดิ์ บุญเกิด
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHUTIMA NIYOMDEE* & THAWEESAKDI BOONKERD
เลขที่หน้า: 99  ถึง 117
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ที่ผ่านมามีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของพืชโดยเฉพาะเฟิร์นน้อยมาก การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบของเฟิร์นบางชนิดจากเขาหินปูนที่มีการปรับตัวตอบสนองตอ่สภาพแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับเฟิร์นชนิดเดียวกันที่เจริญในถิ่นอาศัยอื่นที่มีความชื้นตลอดปีเฟิร์นที่นำมาศึกษาในครั้งนี้มีจำนวน 5  ชนิด คือ Adiantummalesianum, Antrophyum callifolium, Microsorum punctatum, Pyrrosialanceolata, และ P.stigmosa พบว่าความหนาของแผ่นใบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเฟิร์น 4 ชนิด คือ A.malesianum, M. punctatum, P. lanceolata และ P.stigmosa ความหนาของผิวเคลือบคิวทินรวมกับผนังเซลล์ของเนื้อเยื่อชั้นผิวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเฟิร์น 2 ชนิด คือ M.punctatum และ P.lanceolata และพบว่า P. lanceolata และ P.stigmosa เท่านั้นที่ชั้นมีโซฟิลล์ประกอบด้วย แพลิเซดพาเรงคิมาและสปองจีพาเรงคิมา ซึ่งพบว่าความยาวของชั้นแพลิเซดของใบที่เก็บมาจากเขาหินปูนมีความยาวมากกว่าใบที่เก็บมาจากที่ชุ่มชื้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าดัชนีความหนาแน่นของปากใบ (stomatal index) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน A.callifolium, M. punctatum และ P.stigmosa โดยพบว่าใบที่เก็บมาจากเขาหินปูนมีค่ามากกว่าใบที่เก็บมาจากที่ชุ่มชื้นรูปแบบและตำแหน่งของปากใบแปรผันขึ้นกับชนิดของเฟิร์น

     Few studies have been carried out so far to investigate impacts of climate change on plant anatomy. The aim of this paper is to examine how leaf anatomy of calciphytes responds to different habitat conditions, comparing anatomical traits of the same fern species growing in moist, shady areas and in drought conditions. Fern species examined in this study include Adiantummalesianum, Antrophyum callifolium, Microsorum punctatum, Pyrrosialanceolata and P.stigmosa. The differences in thickness within individual leaves of four fern species, i.e. A. malesianum, M. punctatum, P. lanceolata, and P. stigmosa have been observed. Cuticle thickness and epidermal cell wall thickness are also different statistically in two species,namely M. punctatumand P. lanceolata. It was also found that P. lanceolata and P. stigmosa are the only two species that have both palisade and spongy mesophyll. Palisade cell length of ferns,collected from limestones, moreover, is statistically longer than that of those growing in stable moisthabitat. Stomatal index, however, is statistically different only in A. callifolium, M.punctatum and P.stigmosa. Higher stomatal index was observed in the ferns collected from limestones. Stomatal types and position of guard cells vary among the studied species.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 74 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand