วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ควรใช้ชื่อสกุลใดกับผักไผ่น้ำในประเทศไทย?
ชื่อบทความ(Eng): What should Phak pai nam of Thailand be called?
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ช่อทิพย์ กัณฑโชติ*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : CHORTIP KANTACHOT*
เลขที่หน้า: 1  ถึง 11
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

ผักไผ่น้ำหรือผักแพวเป็นพรรณไม้กลุ่มหนึ่งในวงศ์เอื้องเพ็ดม้า  (Polygonaceae) ที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมากและมีปัญหาเกี่ยวกับสถานะของชื่อวิทยาศาสตร์ระดับสกุลที่ไม่แน่นอนว่าควรใช้ชื่อใดระหว่าง Persicaria และ Polygonum ในประเทศไทยมีการรายงานพบพืชกลุ่มนี้จำนวน 21 ชนิด ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่ความสูงตั้งแต่จากระดับน้ำทะเลถึง 2,560 เมตร ในจำนวนนี้มีหลายชนิดเป็นพืชสมุนไพรและบางชนิดนิยมนำมารับประทานเป็นผักบทความนี้ได้นำเสนอประเด็นเบื้องต้นเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร์ระดับสกุลแนวคิดการจำแนก และการศึกษาในประเทศไทย
         Phak pai nam or Phak paew is the largest plant group, belonging to the family Polygonaceae. The circumscriptions of the generic name between Persicaria and Polygonum for the Phak pai nam are still under confusion and open to debate. The Phak pai nam genus is approximately 21 species in Thailand. They are mainly distributed in northern and northeastern regions, from sea level to 2,560 m. Some are medicinal plants and some are widely used as vegetables. In this review, the author presents the basic aspects of the generic name, classification idea and the generic name of Phak pai nam used in Thailand.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 123 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand