วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 ความหลากชนิดของพืชวงศ์ย่อยประดู่ในจังหวัดสงขลา
Species diversity of the subfamily Papilionoideae in Songkhla province
2 -
Three new additions to the orchid fl ora of Lao PDR
3 -
Comparative leaf epidermal characteristics in Clerodendrum L. and related genera (Lamiaceae) from Thailand
4 ผลของโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและปริมาณคลอโรฟิลล์ของ มันเทศสีม่วง (Ipomoea batatas (L.) Lam.) ที่ปลูกแบบไร้ดิน
Effects of potassium on growth and chlorophyll content of purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam.) in soilless culture
5 สารพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของสารสกัดใบกระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) และใบไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)
Phytochemicals, antioxidation and toxicity of lead tree (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) and giant mimosa (Mimosa pigra L.) leaf extracts
6 -
Sarcodum scandens Lour. (Fabaceae-Millettieae), new little known genus and species record for Lao PDR
7 -
Floral nectary and osmophore of Ceropegia suddeei Kidyoo (Apocynacece, Asclepiadoideae)
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 750 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand