วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2554
ปีที่: 3
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 -
Four new records of Rubiaceae from Lao PDR
2 -
Curcuma bella (Zingiberaceae), a new species from Thailand
3 พืชเผ่า Phaseoleae (Bronn) DC.(วงศ์ถั่ว) ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
The tribe Phaseoleae (Bronn) DC. (Leguminosae) in Nam Nao National Park, Phetchabun Province
4 พืชวงศ์แตงในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Cucurbitaceae in Nam Nao National Park, Phetchabun Province
5 ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
Diversity of Orchids in Thung Salaeng Luang National Park
6 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวลัวะและชาวถิ่นบนดอยภูคา จังหวัดน่าน
Ethnobotany of Lua and H’tin on Doi Phukha, Nan Province
7 การขยายพันธุ์ฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Micropropagation of Hom (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze)
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 712 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand