วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2552
ปีที่: 1
ฉบับที่: 2
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 สีย้อมธรรมชาติจากฝางเพื่อการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
Natural dye for Sappan tree (Caesalpinia Sappan L.) for studying plant cell and tissues
2 การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในเนื้อเยื่อกระชายแดง (Boesenbergia rotunda(L) Mansf.(red form)) ในสภาพทดลองโดยโคลชิซิน
Colchicine induced Polyploidy in Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
3 หญ้าเผ่า Panicieae ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
Tribe paniceae in Nam Nao Nationalpark Pethchabun Province
4 ศึกษาทบทวนพืชวงศ์ย่อย Boraginiodeae วงศ์ Boraginaceae ในประเทศไทย
A revision of Boraginaceae subfamily Boraginoideae in Thailand
5 คุณค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ำตาล (Arenga pinnata Merr. and A. westerhoutii Griff., วงศ์ Arecaeae) ในประเทศไทย
Economic botany of Sugar palms (Arenga pinnata Merr. and A. westerhoutii Griff., Arecaceae) in Thailand
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 791 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand