วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Phylogenetic relationships of Kaempferia species based on AFLP marker
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : ANUSARA SIHANAT1, KANCHANA RUNGSIHIRUNRAT2 & ORAWAN THEANPHONG3, *
เลขที่หน้า: 141  ถึง 155
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Kaempferia species are aromatic perennial herbs belonging to the Zingiberaceae, that have been used as folk medicine in Thailand. Identification and classification of Kaempferia is difficult because of the synonymy and morphological similarity between species. In this study, Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) technique was employed for determination of the phylogenetic relationships among nine Kaempferia species. Thirty primer combinations were screened and four primer combinations produced a total of distinct and reproducible 253 bands ranging from 56 to 70 bands with an average 63.25 bands per primer combination. Genetic distance based on AFLP band samplified using four primer combinations was calculated and the similarity index (SI)ranged from 0.0277–0.9375. A dendrogram was constructed using Unweighted Pair Group Method of the Arithmetic Average (UPGMA). The results from the cluster analysis showed the studied species could be divided into two main groups. The phylogenetic relationships were associated with the morphological characteristics. In conclusion, AFLP fingerprint is a useful technique for identification of Kaempferia species and is an ideal marker system for extended studies including all Kaempferia species for infrageneric classification.

download count: 5
     right-buttom
     
 

There are 2239 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand