วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ถูกตั้งไว้เพื่อความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย และเพื่อรักษาสิทธิ์อันควรสำหรับเว็บไซต์นี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" และต่อสมาชิกที่ได้สมัครใช้บริการกับเว็บไซต์ กรุณาอ่านให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการ

 

ความเป็นเจ้าของ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ สำนักงานตั้งอยู่ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่ 100 หมู่ 9 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้อยู่ภายไต้ลิขสิทธิ์ของสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประทเศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ (ยกเว้นข้อมูลที่การได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสาธารณะ)

 

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกเว็บไซต์จะได้รับ

1. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์วารสารฉบับเต็มได้ฟรี

2. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์บทความที่ต้องการได้ฟรี

3. สามารถใช้งานระบบส่งบทความต้นฉบับแบบออนไลน์ได้ฟรี

4. รับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล์ฟรี

 

ข้อตกลง กฎระเบียบและเงื่อนไข

ข้อตกลง กฎระเบียบและเงื่อนไขต่อไปนี้บังคับใช้กับสมาชิกเว็บไซต์ทุกคน

1. การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงเท่านั้น หากเว็บไซต์ตรวจพบว่าสมาชิกรายใดใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพท่านนั้นออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บไว้เป็นความลับในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านออกไปเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ประโยชน์และความปลอดภัยแก่สมาชิกทุกท่าน

3. เว็บไซต์ของวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น แต่จะไม่แจ้งเป็นรายบุคคล สมาชิกต้องรับผิดชอบในการเข้ามาอ่านการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตนเองตามแต่ละครั้งไป การเข้ามาใช้งานภายหลังจากนั้นถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย และไม่สามารถโต้แย้งในกรณีไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดนั้นได้

4. หากใครต้องการนำข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ยังเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียวมีเดีย ต้องให้เครดิตแก่ทางเว็บไซต์โดยการใส่ลิงค์ url ของแหล่งข้อมูลนั้นลงไปในเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ออกไปนั้นด้วย จะถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อทางเว็บไซต์

5. ห้ามดำเนินการอันเป็นความเสี่ยงต่อข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล และระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ เช่น การเจาะข้อมูลหรืแค่พยายามเจาะข้อมูล การอัพโหลดไวรัส หนอนเจาะข้อมูล เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือบริการ และสื่อลากมกอนาจารณ์ หากเว็บไซต์ตรวจพบการกระทำดังกล่าว เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของท่านออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และหากพิจารณาได้ว่าเป็นการคุกคามด้านลิขสิทธิ์และสวัสดิภาพที่รุนแรง เว็บไซต์อาจแจ้งความดำเนินคดีแก่ท่านได้

6. เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆกับข้อมูลสมาชิกที่ถูกเจาะผ่านระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์อันเป็นการกระทำจากจากผู้ไม่ประสงค์ดี

7. เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตของสมาชิกโดยอ้างว่าใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เช่น ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและโซเชียวเน็ตเวิร์คที่ซื้อจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตต่างๆ

8.  เว็บไซต์อาจนำเสนอลิงค์เพื่อนำไปสู่เนื้อหาหรือบริการจากเว็บไซต์ third party (เว็บไซต์อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน) ให้กับสมาชิกได้ แต่เว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการรับบริการจากเว็บไซต์ third party นั้น

9. เว็บไซต์จำเป็นต้องเก็บข้อมูลหมายเลข IP Address และ cookies ของข้อมูส่วนตัวบางอย่างของสมาชิก และข้อมูลการเข้าถึงหน้าเว็บของเว็บไซต์เพื่อเป็นการดำเนินการกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ สำหรับมาตรการการตรวจสอบกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นกับเว็บไซต์

10. การเผยแพร่เนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์นี้ต่อเว็บไซต์อื่น หรือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, tweeter ผู้เผยแพร่ข้อมูลต้องไม่แสดงออกหรือแสดงการไม่เคารพหรือดูหมิ่นองค์กรที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ หน่วยงานต้นสังกัดของเว็บไซต์ บุคคลอื่น ประเด็นทางการเมือง ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบกับการกระทำดังกล่าวและให้ความผิดตกเป็นของผู้กระทำแต่เพียงผู้เดียว

    right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand