วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
รายการบทความ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
 
ปี: 2558
ปีที่: 7
ฉบับที่: 1
เอกสาร: ดาวน์โหลดทั้งฉบับ
 
ลำดับชื่อบทความ 
1 การศึกษาเบื้องต้นทางเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ลั่นทม (Apocynaceae) ในประเทศไทย
Preliminary study on leaf epidermis of Apocynaceae in Thailand
2 การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของกระดุมเต็ม
Sex allocation and reproductive success in Eriocaulon smitinandii Moldenke
3 ความหลากชนิดของไบรโอไฟต์บริเวณน้ำตกเจ้าพะ จังหวัดตรัง
Species richness of bryophytes at Chao Pa waterfall, Trang province
4 -
Uraria hispida (Leguminosae), a new record for Thailand
5 -
The genus Gaultheria Kalm ex L. (Ericaceae) in Thailand
6 -
Satyrium nepalense (Orchidaceae) newly recorded in Thailand
7 -
The genus Rhinacanthus (Acanthaceae) in Thailand
8 -
A new record of Gomphostemma pedunculatum (Lamiaceae) for Thailand
9 -
Rhynchanthus bluthianus (Zingiberaceae), a new record for Thailand
                                                             
   
    right-buttom
     
 

There are 2371 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand