วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     

สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
The Botanical Society under the Royal Patronage of Her Merjesty the Queen
   
สวนพฤกษศษสตร์ สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์                ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมพฤกษศาสตร์ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมีสำนักงานใหญ่ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระมหากรุณาให้สมาคมพฤกษศาสตร์อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
            
 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ
   1. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและเผยแพร่งานวิชาการ และวิชาชีพ
       ด้านพฤกษศาสตร์

   2. ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานทางด้านพฤกษศาสตร์ และองค์กรอื่นๆ
       ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

   3. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
   4. ไม่ดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

                       
 สมาชิกของสมาคมฯ มี 4 ประเภท คือ
     
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้มีเกียรติคุณหรือ ทำคุณประโยชน์ทาง
        ด้านพฤกษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง .
     - สมาชิกอุปถัมภ์. ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้การสนับสนุนและส่ง
        เสริมงานด้านพฤกษศาสตร์
     - สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีความสนใจทางด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่ง
        มีความสนใจโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก
      - สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มี ความสนใจในกิจการ
         ของสมาคม โดยสมัครเข้าเป็น สมาชิกสมทบ
ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมฯ
      - สมาชิกสามัญ ต้องชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ตลอดชีพ
      - สมาชิกสมทบ ต้องชำระค่าลงทะเบียน 100 บาท ต่อปี
      -สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม
ค่าบำรุงประจำปีสมาคมฯ
        จะเรียกเก็บค่าบำรุงประจำปีเป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วย
        คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
        ทั้งหมดเป็นครั้งคราว
ค่าบำรุงพิเศษ
        สมาคมฯอาจเรียกเก็บค่าบำรุงพิเศษจำนวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครั้ง
        คราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
        จำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด

วิธีชำระเงิน : โอนเงิน ชื่อบัญชี “สมาคมพฤกษศาสตร์” เลขที่บัญชี 515-0-12
                      944-5 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม
                      จังหวัดเชียงใหม่
โปรดส่งใบสมัครและเอกสารการโอนเงินที่ : หอพฤกษศาสตร์ มูลนิธิสวนหลวง
                       ร.๙ ถนนสุขุมวิท103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
                      โทรศัพท์ 02-328-1391 โทรสาร 02-328-1394
     

 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  
1.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
   2.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
   3.ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
   4.ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความ
       สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ ต้องโทษจำคุก ยกเว้นความ
       ผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด ใน
       กรณีดังกล่าวจะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่าง
       ที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
 


สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม
     
- สมาชิกทุกประเภทจะได้รับข่าวสารจากสมาคมฯ
      - สมาชิกสามัญมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
      - สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
        ใหญ่ หรือลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและมีสิทธิเข้าร่วม ประชุมวิชาการ
        ของสมาคมฯ
       -สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอความเห็นใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ของสมาคมฯ
        ต่อคณะกรรมการ
       -สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

ติดต่อสอบถามและสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์
                 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร. 053-841-204, e-mail :
                 bots@qsbg.org , www.qsbg.org/bots
       และ
       หอพฤกษศาสตร์ มูลนิธิ
                สวนหลวง ร.๙ ถนนสุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
               10250  โทร. 02-328-1391  โทรสาร 02-328-1394

register สมัครสามาชิก
    right-buttom
     
  Developed By : Plants Database Center
Powered By : QSBG, Thailand