วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): -
ชื่อบทความ(Eng): Three new additions to the orchid fl ora of Lao PDR
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): -
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : KEOOUDONE SOUVANNAKHOUMMANE1,*, PANKAJ KUMAR2, STEPHAN W. GALE2, SOULIVANH LANORSAVANH1 & VICHITH LAMXAY1
เลขที่หน้า: 145  ถึง 151
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     Descriptions, updatedinformation on distribution ranges and two illustrations are provided for three orchids newly discovered in Laos, namely, Cheirostylisoctodactyla Ames, Peristylus lacertiferus (Lindl.) J. J. Sm. and Vanillasomae Hayata. Cheirostylis pingbianensis K. Y. Lang isreduced to the synonymy of C. octodactyla.

download count: 9
     right-buttom
     
 

There are 97 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand