วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากชนิดของพืชวงศ์ย่อยประดู่ในจังหวัดสงขลา
ชื่อบทความ(Eng): Species diversity of the subfamily Papilionoideae in Songkhla province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): อุษณีษ์ กำเนิดไพรวัน จรัล ลีรติวงศ์* และ สายใจ จรเอียด
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : USSANEE KOMNURDPRIWAN, CHARAN LEERATIWONG* & SAIJAI JORNEAD
เลขที่หน้า: 127  ถึง 144
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศ์ย่อยประดู่ในจังหวัดสงขลา โดยศึกษาตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งในพิพิธภัณฑ์พืช และเก็บตัวอย่างในภาคสนาม ระหว่างเดือนมกราคม พ.. 2559 ถึงเดือนธันวาคมพ.. 2560 จากการศึกษาพบพรรณไม้จำนวน 45 สกุล 119 ชนิด 3 ชนิดย่อยและ 3 พันธุ์ โดยสกุลที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ สกุล Crotalaria L. มีจำนวน 11 ชนิด พบพืชที่เป็นพืชถิ่นเดียวของประเทศไทยจำนวน 1 ชนิด คือ หางไหลใบเกลี้ยง (Derris glabra Sirich.) พืชที่รายงานพบครั้งแรกในประเทศไทย พบจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ Desmodium rubrum (Lour.) DC. พืชที่ยังไม่เคยมีรายงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบจำนวน 9 ชนิด และพืชที่จัดเป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามจำนวน 5 ชนิด คือ ย่านสาวดำ (Derris amoena Benth.), ผักแว่นโคก (Desmodium auricomum Graham ex Benth.), หมามุ่ยใต้ (Mucuna oligoplax Niyomdham & Wilmot-Dear), หมามุ่ยลาย (Mucuna stenoplax Wilmot-Dear) และ Ormosia grandistipulata Whitmore

     Studies of species diversity of Papilionoideae in Songkhla province was conducted between January 2016 and December 2017 from herbarium specimens and field collections. Totally, 45 genera with 119 species, 3 subspecies and 3 varieties were found. Of these, the most diverse species richness is a genus Crotalaria L. with 11 species. Moreover, one species, Derris glabra Sirich., is endemic to Thailand, one species, Desmodium rubrum (Lour.) DC., is newly recorded for Thailand, nine species are first reported in Songkhla province, and five species, Derris amoena Benth., Desmodium auricomum Graham ex Benth., Mucuna oligoplax Niyomdham & Wilmot-Dear, Mucuna stenoplax Wilmot-Dear and Ormosia grandistipulata Whitmore, are threatened.


download count: 32
     right-buttom
     
 

There are 867 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand