วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของมอสส์ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of mosses in Phu Kradueng National Park, Loei province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ภัสกร อจินไตยศิลป์1 รสริน พลวัฒน์1,* และ ฑิตศักดิ์ สุริยาชัยวัฒนะ2
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PATSAKORN AJINTAIYASIL1, ROSSARIN POLLAWATN1,* & THITTASAK SURIYACHAIWATTHANA2
เลขที่หน้า: 31  ถึง 45
ปี: 2561
ปีที่: 10
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

         การศึกษาความหลากหลายของมอสส์ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.. 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2559 โดยศึกษามอสส์ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติจำนวน 6 เส้นทาง สามารถเก็บตัวอย่างมอสส์ได้ 446 ตัวอย่าง จัดจำแนกได้ 26 วงศ์ 47 สกุล 81 ชนิด 5 ชนิดย่อย6 พันธุ์ พบกระจายพันธุ์ในถิ่นอาศัยย่อย 5 แบบ คือ บนพื้นดิน 32 ชนิด บนก้อนหิน 26 ชนิดบนลำต้น 25 ชนิด บนขอนไม้ 4 ชนิด และบนกิ่งไม้ 3 ชนิด มอสส์วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ Fissidentaceae (10 ชนิด 2 พันธุ์) รองลงมาคือ Sphagnaceae (8 ชนิด 4 ชนิดย่อย 1 พันธุ์) ในการศึกษาครั้งนี้พบระยะสปอโรไฟต์ของ Octoblepharum pocsii Magill & B. H. Allen เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

          Diversity of mosses in Phu Kradueng National Park, Loei province was investigated from December 2014 to February 2016. The specimens were collected along the 6 nature trails. A total of 446 samples were identified into 26 families 47 genera 81 species 5 subspecies and 6 varieties. They distributed in different 5 microhabitats, including terrestrial (32 species), saxicolous (26 species), corticolous (25 species), lignicolous (4 species) and ramicolous (3 species). The common families of mosses are Fissidentaceae (10 species, 2 varieties) and Sphagnaceae (8 species, 4 subspecies, 1 varieties). In addition, the sporophytes of Octoblepharum pocsii Magill & B. H. Allen are reported here for the first time in Thailand.


download count: 26
     right-buttom
     
 

There are 57 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand