วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ไบรโอไฟต์ในบริเวณสังคมพืชบกตามสันทรายชายฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ชื่อบทความ(Eng): Bryophytes of terrestrial plant community on coastal sandbar, Thai Mueang District, Phangnga Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): อรวรรยา สุวรรณมาลา และ สหัช จันทนาอรพินท์*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Orawanya Suwanmala & Sahu t Chantanaorrapint*
เลขที่หน้า: 279  ถึง 294
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

  การสำรวจไบรโอไฟต์บริเวณสังคมพืชบกตามสันทรายชายฝั่งอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.. 2559 สามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้งสิ้น 185 หมายเลข จัดจำแนกได้ 58 ชนิด 2 พันธุ์ 32 สกุล 8 วงศ์ในจำนวนนี้ จัดเป็นลิเวอร์เวิร์ต 39 ชนิด และมอสส์ 19 ชนิด 2 พันธุ์ วงศ์ที่พบจำนวนชนิดมากที่สุดคือ Lejeuneaceae พบ 34 ชนิด ใน 17 สกุล รองลงมาคือวงศ์ Calymperaceae พบ 12 ชนิด ใน 5 สกุล นอกจากนี้ยังพบว่า Pycnolejeunea contigua (Nees) Grolle เป็นลิเวอร์เวิร์ตชนิดที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทยไบรโอไฟต์ ส่วนใหญ่ที่พบเป็นพืชอิงอาศัยเจริญบนลำต้น จากการศึกษารูปแบบการเจริญของไบรโอไฟต์พบ 5 รูปแบบ โดยรูปแบบแมตซึ่งมีการเจริญทอดนอนแนบติดกับพื้นผิวพบมากที่สุด

     A survey of bryophytes of terrestrial plant community on coastal sandbars in Thai Mueang district, Phangnga province was carried out from October 2015 to January 2016. One hundred and eighty five specimens were collected and 58 species and 2 varieties were identified, belonging to 32 genera and 8 families. Among these 39 species were liverworts, and 19 species, 2 verities were mosses. The most common families are Lejeuneaceae, represented by 34 species in 17 genera, followed by Calymperaceae included 12 species in 5 genera. In addition, Pycnolejeunea contigua (Nees) Grolle is reported here as a new species record for Thailand. The majority of bryophytes were epiphytes growing on tree trunks. Five life forms were found and the most common type is mat.

download count: 17
     right-buttom
     
 

There are 62 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand