วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากชนิดของพืชวงศ์แตงและวงศ์ถั่วในอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ(Eng): Plant diversity of Cucurbitaceae and Leguminosae in Phu Wiang National Park, Khon Kaen Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ประนอม จันทรโณทัย1, * วรนาถ ธรรมรงค์1 ศกุลตลา นิลแก้ว1 วิษณุ สายศร1 และ สุระชัย โภคะมณี2
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : Pranom Chantaranothai1, *, Woranart Thamm arong1, Saku ntala Ninkaew1, Witsanu Saisorn1 & Surach ai Phokamanee2
เลขที่หน้า: 219  ถึง 229
ปี: 2559
ปีที่: 8
ฉบับที่: 2   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

 ศึกษาความหลากชนิดของพืชวงศ์แตงและวงศ์ถั่วในอุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่น โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและน้ำตกตาดฟ้าบันทึกข้อมูลภาคสนามจัดทำตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งเพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงระบุชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงการมีดอกและผลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.. 2557 ถึงเดือนมกราคม พ.. 2558 พบพืชจำนวน 80 ชนิด เป็นพืชวงศ์แตงจำนวน 6 สกุล 6 ชนิด และพืชวงศ์ถั่วจำนวน 43 สกุล 74 ชนิด

    The plant diversity of Cucurbitaceae and Leguminosae in Phu Wiangnational park, Khon Kaen province was studied. Field surveys and plant collections were made along the natural trails and Tat Fa waterfall. Vernacular and scientific names, and phenological data were provided. The result from the study between February 2014 and January 2015 reveals 80 species of which 6 genera and 6 species belong to the family Cucurbitaceae and 43 genera and 74 species are in the family Leguminosae.

download count: 101
     right-buttom
     
 

There are 78 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand