วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การเข้าอยู่อาศัยของไซยาโนแบคทีเรียในรากปรงสกุล Cycas
ชื่อบทความ(Eng): Localization of Cyanobacteria in Cycas root
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ประศาสตร์ เกื้อมณี* และ เรณุภา พงศ์กระทุง
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PRASART KERMANEE* & RENUPHA PHONGKRATHUNG
เลขที่หน้า: 77  ถึง 83
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     จากการศึกษารากปรงสกุล Cycas จำนวน 24 ชนิด จากแปลงรวบรวมพันธุ์ปรง สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี พบว่าปรงทุกชนิดมีการสร้างรากคอรัลลอยด์ที่มีไซยาโนแบคทีเรียอาศัยอยู่โดยพบไซยาโนแบคทีเรีย 2 สกุล คือ สกุล Nostoc ในปรง 23 ชนิด และ สกุล Anabaena ในปรง 1 ชนิด รากคอรัลลอยด์มีโครงสร้างแตกต่างจากรากธรรมดาคือ ปลายรากแตกเป็น 2 แฉก (dichotomous) ไม่มีหมวกราก ไม่มีเนื้อเยื่อคอร์เทกซ์ชั้นนอก (exodermis) และคอร์เทกซ์ชั้นใน (endodermis) ไซยาโนแบคทีเรียอาศัยอยู่ในชั้นคอร์เทกซ์ ที่ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมาขนาดใหญ่และถูกล้อมรอบด้วยเซลล์เยื่อ (sheath cell)

     The roots of 24 species in the genus Cycas collected from Nongnuch Garden, Chonburi province were investigated. It was found that all species developed coralloid roots which contain cyanobacteria. The cyanobacteria in the genus Nostoc was found in 23 species and the genus Anabaena was found in one species. Coralloid root has different structure from the normal root. Its root tip has no root cap and shows dichotomous branching. Furthermore, the exodermis and endodermis could not be observed. Cyanobacteria reside in the cortical layer which contains large parenchyma cells and is surrounded by sheath cells.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 139 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand