วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Bryophytes in Burapha University, Chonburi province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : PHIANGPHAK SUKKHARAK* & WIBHARAT KHATTIYAWONG
เลขที่หน้า: 1  ถึง 4
ปี: 2557
ปีที่: 6
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     An investigation of bryophytes in Burapha University in Chonburi province leaded to the recognition of nine species in seven genera and six families (mosses 8 species 6 genera 5 families, liverwort 1 species 1 genus 1 family). Hornwort was not found in the area. Among the six families of the bryophytes found, the richest species diversity was Bryaceae representing by three species. Majority of bryophytes was terrestrial growing on soil. A key to species of bryophytes found in Burapha University is provided.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 122 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand