วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): การแยกและคัดเลือกราที่ย่อยสลายไตรโคลคาร์บานทางชีวภาพ
ชื่อบทความ(Eng): Isolation and selection of triclocarban-biodegradating fungi
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): ฐาปนี ยนต์พิทักษ์กิจ1 อลิสา วังใน2 และ จิตรตรา เพียภูเขียว3,*
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : TAPANEE YONPITUKKIT1 ALISA VANGNAI2 & JITTRA PIAPUKIEW3,*
เลขที่หน้า: 271  ถึง 279
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: พิเศษ   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     ไตรโคลคาร์บานเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์สุขอนามัย เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีความตระหนักถึงความเป็นพิษของไตรโคลคาร์บานที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีผลต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นที่ทราบดีว่ามนุษย์มีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในระบบนิเวศ และยังมีศักยภาพ ในการบำบัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินและน้ำได้อีกด้วยดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ แยกและคัดเลือกราที่สามารถย่อยสลายสารไตรโคลคาร์บานจากผลการวิจัยราจำนวน 25 ไอโซเลตที่แยกได้จากดินและดอกเห็ดกลุ่มเบสิดิโอไมซิตีสได้เชื้อราทั้งหมด 25  ชนิด ผลการคัดเลือกราที่มีความสามารถในการย่อยสลายไตรโคลคาร์บานเบื้องต้นโดยวิธี Thin-layer chromatography พบว่ารา 3 ไอโซเลต ได้แก่ CU8, CU21 และ CU22 มีความสามารถย่อยสลายสารไตรโคลคาร์บานได้ และหลังจาก14 วัน พบว่าราไอโซเลตCU22 มีความสามารถย่อยสลายสารไตรโคลคาร์บานได้สูงที่สุดโดยมีร้อยละการย่อยสลายเท่ากับ 24.05 เมื่อวิเคราะห์ลำดับเบสที่ตำแหน่ง ITS พบว่า ราไอโซเลต CU22 คือ Trametes polyzona 

     Triclocarban (TCC) is an antimicrobial compound widely used in many personal care products. The persistence of TCC in environment and its toxic effects on human and animals have been recently concerned. Now, it is well known that fungi play an important role in degrading organic materials in the ecosystem, and they also have potential for remediating contaminated soils and water. Therefore, this study aims to isolate and screen the fungi capable of degrading TCC. Among 25 fungal isolates from soils and fruiting bodies of basidiomycetes, three fungal isolates, CU8, CU21 and CU22, were selected from primary screening for their ability to degrade TCC by Thin-layer chromatography. After 14 days, maximum degradation of TCC was achieved by fungal isolate CU22 with 24.05% degradation. The ITS sequence analysis showed that the strain CU22 belonged to Trametes polyzona.

 

download count:
     right-buttom
     
 

There are 98 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand