วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย):
ชื่อบทความ(Eng): Notes on the orchid fl ora of Thailand (IV)
ชื่อผู้แต่ง(ไทย):
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : HENRIK Æ. PEDERSEN1,* & PIYAKASET SUKSATHAN2
เลขที่หน้า: 63  ถึง 71
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:      In connection with ongoing studies in the Orchidaceae for Flora of Thailand, Goodyera foliosaPantlingia sikokiana and Pilophyllum villosum are recorded as new for Thailand (the latter two representing new generic records as well). Illustrations and morphological  descriptions of the newly recorded species are provided based on the Thai collections.     
download count:
     right-buttom
     
 

There are 215 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand