วารสารพฤกษศาสตร์ไทย สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     
แสดงบทความ
 
ชื่อบทความ(ไทย): ความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อบทความ(Eng): Diversity of Orchidaceae at Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi Province
ชื่อผู้แต่ง(ไทย): นพรัตน์ ทูลมาลย์1,3,*, สมราน สุดดี2 และ สราวุธ สังข์แก้ว1
ชื่อผู้แต่ง(Eng) : NOPPARUT TOOLMAL1,3,*, SOMRAN SUDDEE2 & SARAWOOD SUNGKAEW1
เลขที่หน้า: 35  ถึง 51
ปี: 2556
ปีที่: 5
ฉบับที่: 1   แสดงบทความทั้งหมดของฉบับ
บทคัดย่อ:

     การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม พ.. 2553 ถึงเดือนธันวาคม พ.. 2554 ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างในภาคสนาม โดยใช้เส้นทางสำรวจจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) ถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.19 (เขาพะเนินทุ่ง) เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ครอบคลุมสังคมพืช 2 ชนิด ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 300-800 เมตร และป่าดิบเขาระดับต่ำ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 800 เมตร แต่ต่ำกว่า1,000 เมตร พบพืชวงศ์กล้วยไม้ 3 วงศ์ย่อย 49 สกุล 95 ชนิด วงศ์ย่อยที่มีจำนวนสกุลและชนิดมากที่สุดคือ Epidendroideae Kostel. พบ 46 สกุล 92 ชนิด โดยสกุลที่พบมากที่สุดคือ Dendrobium Sw. พบ 17 ชนิด จากทั้งหมด 95 ชนิด เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย 79 ชนิด กล้วยไม้ดิน12 ชนิด และกล้วยไม้สร้างอาหารเองไม่ได้ 4 ชนิด 
จากการตรวจสถานภาพพืช พบกล้วยไม้ที่จัดอยู่ในสถานภาพเป็น
พืชถิ่นเดียว 5 ชนิด พืชหายาก 2 ชนิด พืชที่ถูกคุกคาม 6 ชนิด และพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด

     Thediversity of family Orchidaceae at Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi province was conducted from January 2010 to December 2011. Field surveys and specimen collections were performed using line transect from Ban Krang Forest Protection unit to Phanoen Thung Forest Protection unit, with the total distance of about 20 km, covering two vegetation types; dry evergreen forest (300-800 m AMSL) and lower montane forest (800-1,000 m AMSL). Ninety-five species from 49 genera and three subfamilies were found. The subfamily Epidendroideae Kostel. is the largest, comprises of 46 genera and 92 species. The genus Dendrobium Sw. is the most common genus, with 17 species were found. Among 95 species; 79 species are epiphytic orchids, 12 species are terrestrial and four species are holomycotrophic. Plant status was also investigated. Five species are endemic, two species are rare, six species are threatened, and one species is vulnerable.

download count:
     right-buttom
     
 

There are 110 online

All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand