Thai | Eng

Approval Status

Keyword

Code IDProject NameInstitute/OwnerApplicantCountryStart DateEnd DateStatusFilesReports
0039 ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงจำรุง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง (Diversity of Orchid Mycorrhizal Fungi associated with terrestrial orchids in Bung Cham Rung wetland, Rayong Botanical Garden, Rayong Province) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เตือนสติ ไทย 01/1/2561 31/12/2561 ได้รับการอนุมัติ
0037 บทบาทของสารล่อแมลงของพืชดอกในกระบวนการวิวัฒนาการร่วมของความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกันระหว่างไทรกับแตนไทร ในภูมิภาคที่ต่างกัน (The role of floral volatiles in convergent evolution and geographical region in fig-fig wasps mutualism) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science นางสาวเจนจิรา ฟุ้งจันทึก ไทย (China) 01/3/2561 28/2/2562 ได้รับการอนุมัติ
0036 การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรในตำรับสมุนไพรเดี่ยวในบัญชียาหลักแห่งชาติ (DNA barcoding of medicinal plants in single-herb formulas in the National List of Essential Medicines) ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาววันวิสาข์ ศึกษากิจ ไทย 26/12/2560 25/12/2561 ได้รับการอนุมัติ
0035 การประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชกลุ่มมอสส์ และความหลากหลายชนิดของเห็ด อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ ไทย 30/8/2560 30/8/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0034 ฐานข้อมูลความหลากหลาย การเพาะเลี้ยงระดับนำร่อง และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (Diversity database, mass cultivation and bioactivities of macroalgae in upper northern part of Thailand) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ ไทย 01/7/2560 30/6/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0033 การขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มเอื้องน้ำต้นบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อและการระบุลูกผสมโดยใช้เครื่องหมาย SCAR (In vitro propagation of some orchids in Calanthe groups and hybrid identification using SCAR marker) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ ไทย 01/6/2560 31/5/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0032 การศึกษาลักษณะละอองเรณูพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ไทย 01/5/2560 30/4/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0031 Plant taxonomy studies of Ma hat two species and application of plant biotechnologis for obtaining high-yielding oxyresveratrol ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายชัยวัฒน์ อเนกลาภากิจ ไทย 03/4/2560 02/4/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0030 Dendrobium section Dendrobium (Orchidaceae) in Thailand: taxonomy, preservation effects and a test of the utility of DNA barcodes for species identification ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย ไทย 01/4/2560 31/3/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0029 การสำรวจและศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสารออกฤทธิ์สำคัญ ที่ขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร. สรณะ สมโน ไทย 10/8/2559 10/3/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0028 ชีววิทยาการถ่ายเรณูของพืชวงศ์กล้วยในประเทศไทย โท สาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล ไทย 11/4/2559 11/4/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0027 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในพืชสกุลชงโค ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางโชติกา ชัยมงคล ไทย 01/8/2559 31/7/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0026 Systematics and Reproductive Biology of Genus Globba Section Nudae (ZINGIBERACEAE) in Thailand คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ ไทย 01/6/2559 31/5/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0025 การศึกษาพืชกลุ่มหางนกยูงไทย (Caesalpinia group) วงศ์ถั่ว (Leguminosae-Caesalpinioideae) ในประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.วรรณิกา หมุนสุข ไทย 30/5/2560 30/11/2559 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0024 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ Sapindaceae Juss. ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญช่วง บุญสุข ไทย 16/6/2559 31/5/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0023 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานในโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กุลชา ชยรพ ไทย 01/3/2559 28/2/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0022 Phylogenetic Relationship of Combretaceae Family in Asia Kanazawa University นายเอกลักษณ์ อินทรักษา Japan 01/2/2558 31/1/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0021 การศึกษาเกี่ยวกับโรคราสนิมขององุ่นและเดื่อหูกวาง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นางสาวจันจิรา อายะวงศ์ ไทย 17/2/2558 18/2/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0020 การศึกษา Plant anatomy ของพืชวงศ์ RUBIACEAE โดยวิธีการทำใสและตัดตามขวาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 01/1/2558 01/1/2559 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0019 การศึกษาพืชกลุ่มหางนกยูงไทย (Caesalpinia group) วงศ์ถั่ว (Leguminosae-Caesalpinioideae) ในประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 27/4/2558 27/4/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0018 การวิเคราะห์เนื้อเยื่อและลักษณะนิวคลีโอไทด์ของ Clausena heptaphylla คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ วรพรรณ สิทธิถาวร ไทย 28/11/2557 27/11/2558 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0017 กายวิภาคเปรียบเทียบของพืชเมล็ดเปลือยบางชนิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 01/9/2557 31/8/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0016 การระบุชนิดสมุนไพรไทยในวงศ์ขิงด้วยวิธี Barcode DNA high-resolution melting analysis (Bar-HRM) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศราวุธ อุ่นใจ ไทย 21/6/2557 20/4/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0015 การศึกษาละอองเรณูของพืชหายากของประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ไทย 01/9/2557 31/8/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0014 อนุกรมวิธานและวงศ์วานของกล้วยไม้สกุล Debdorbium หมู่ Aporum และ Strongyle คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ ไทย 08/4/2557 02/5/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0013 ศึกษา leaf anatomy คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 26/3/2557 25/9/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0012 A Phylogenetic and Biogeographic Studies of Genus Cinamonum Schaeffer (Family Lauraceae) Xizuangbanna Tropical Botanical Garden, University of Chinese Academy of Sciences Huang Jian-Feng China 27/12/2556 27/12/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0011 การศึกษากลไกของสารสกัดโมกหลวงในการลดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Acinetobacter baumannii มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวธัญญาลักษณ์ ศิริยงค์ ไทย 15/11/2557 14/5/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0010 โครงการสำรวจความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงบริเวณห้วยปู ห้วยแม่สาน้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ นายภัสกร อจินไตยศิลป์ ไทย 31/12/2555 31/12/2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0009 Molecular Characteristic of Medical Terminalia plants prescribed in Thai traditional medicine Kanazawa University นายเอกลักษณ์ อินทรักษา Japan 17/9/2556 17/9/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0008 การศึกษาชีวโมเลกุลของพืชสกุล Aristolochia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สุรัตนา อำนวยผล ไทย 26/11/2552 24/11/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0007 Exploring the Evolutive Biology and population ecology of Rafflesiaceae Havard University Prof. Charles Davis U.S.A. 21/11/2554 22/11/2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0006 DNA Barcoding ของลูกใต้ใบและเปล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. สิริวดี ชมเดช ไทย 04/6/2556 04/6/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นตีนฮุ้งดอย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางจันทรารักษ์ โตวรานนท์ ไทย 25/2/2556 25/2/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น