Thai | Eng

Approval Status

Keyword

Code IDProject NameInstitute/OwnerApplicantCountryStart DateEnd DateStatusFilesReports
0050 ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงจำรุง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง (ต่ออายุจากโครงการหมายเลข 39) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เตือนสติ ไทย 01/1/2562 31/12/2562 ได้รับการอนุมัติ
0049 การปลูกรวบรวมพรรณไม้ป่ายืนต้นท้องถิ่นของประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอภิชาติ ส่องแสงจันทร์ ไทย 01/10/2561 30/9/2562 ได้รับการอนุมัติ
0048 การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลมหาหงส์ (Hedychium J. Koenig) วงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นายธนัชกฤศ ทรงเดชาไกรวุฒิ ไทย 18/8/2561 17/8/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0047 การขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มเอื้องน้ำต้นบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อและการระบุลูกผสมโดยใช้เครื่องหมาย SCAR (In vitro propagation of some orchids in Calanthe groups and hybrid identification using SCAR marker) (ต่ออายุจากโครงการหมายเลข 33) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ ไทย 01/8/2561 31/7/2562 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0046 การจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ของต้นเหงือกปลาหมอ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.ทศธน จรูญรัตน์ ไทย 01/7/2561 30/6/2562 ได้รับการอนุมัติ
0044 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชวงศ์มะเกลือ (Ebenaceae) สกุล Diospyros L. บางชนิดในประเทศไทย (Comparative Anatomy of some genus Diospyros L. (EBENACEAE) in Thailand ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาววิศารัตน์ ภิยะ ไทย 25/6/2561 24/6/2562 ได้รับการอนุมัติ
0043 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของพืชสกุล Bauhinia L. และ Phanera Lour. บางชนิดในประเทศไทย (Comparative Anatomy of some plant in genus Bauhinia L. and Phanera Lour. of Thailand) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวกชวรรณ ไวว่อง ไทย 25/6/2561 24/6/2562 ได้รับการอนุมัติ
0042 Functional ecology of slow-growing Chaethothyrialean fungi associated with ant-plant symbioses in Dischidia major ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดร. อรุณรัตน์ คิดอยู่ ไทย 01/7/2561 30/6/2562 ได้รับการอนุมัติ
0041 ผลของหยาดน้ำฟ้าต่อความแปรผันต่อขนาดวงปี, กายวิภาคไม้, และสเตเบิ้ลอ็อกซิเจนไอโซโทปของไม้สนเขตร้อน “Influence of precipitation on ring width, wood anatomy and ?18O on the tropical pine tree” คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG), Chinese Academy of Sciences (CAS) นายศักรินทร์ รักไทย (ไม่มีการยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการขออนุญาติ) China ไม่ได้รับการอนุมัติ
0039 ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงจำรุง สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง (Diversity of Orchid Mycorrhizal Fungi associated with terrestrial orchids in Bung Cham Rung wetland, Rayong Botanical Garden, Rayong Province) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวนฤมล เตือนสติ ไทย 01/1/2561 31/12/2561 ได้รับการอนุมัติ
0037 บทบาทของสารล่อแมลงของพืชดอกในกระบวนการวิวัฒนาการร่วมของความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกันระหว่างไทรกับแตนไทร ในภูมิภาคที่ต่างกัน (The role of floral volatiles in convergent evolution and geographical region in fig-fig wasps mutualism) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Science นางสาวเจนจิรา ฟุ้งจันทึก ไทย 01/3/2561 28/2/2562 ได้รับการอนุมัติ
0036 การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรในตำรับสมุนไพรเดี่ยวในบัญชียาหลักแห่งชาติ (DNA barcoding of medicinal plants in single-herb formulas in the National List of Essential Medicines) ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาววันวิสาข์ ศึกษากิจ ไทย 26/12/2560 25/12/2561 ได้รับการอนุมัติ
0035 การประเมินองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชกลุ่มมอสส์ และความหลากหลายชนิดของเห็ด อาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ ไทย 30/8/2560 30/8/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0034 ฐานข้อมูลความหลากหลาย การเพาะเลี้ยงระดับนำร่อง และฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายขนาดใหญ่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (Diversity database, mass cultivation and bioactivities of macroalgae in upper northern part of Thailand) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ ไทย 01/7/2560 30/6/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0033 การขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มเอื้องน้ำต้นบางชนิดในสภาพปลอดเชื้อและการระบุลูกผสมโดยใช้เครื่องหมาย SCAR (In vitro propagation of some orchids in Calanthe groups and hybrid identification using SCAR marker) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นายทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ ไทย 01/6/2560 31/5/2561 ยื่นคำขอต่ออายุโครงการ
0032 การศึกษาลักษณะละอองเรณูพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของวงศ์ขิง-ข่าในประเทศไทย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ไทย 01/5/2560 30/4/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0031 Plant taxonomy studies of Ma hat two species and application of plant biotechnologis for obtaining high-yielding oxyresveratrol ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายชัยวัฒน์ อเนกลาภากิจ ไทย 03/4/2560 02/4/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0030 Dendrobium section Dendrobium (Orchidaceae) in Thailand: taxonomy, preservation effects and a test of the utility of DNA barcodes for species identification ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย ไทย 01/4/2560 31/3/2561 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0029 การสำรวจและศึกษาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสารออกฤทธิ์สำคัญ ที่ขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร. สรณะ สมโน ไทย 10/8/2559 10/3/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0028 ชีววิทยาการถ่ายเรณูของพืชวงศ์กล้วยในประเทศไทย โท สาขาวิทยาการพืช (นานาชาติ) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล ไทย 11/4/2559 11/4/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0027 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในพืชสกุลชงโค ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางโชติกา ชัยมงคล ไทย 01/8/2559 31/7/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0026 Systematics and Reproductive Biology of Genus Globba Section Nudae (ZINGIBERACEAE) in Thailand คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ ไทย 01/6/2559 31/5/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0025 การศึกษาพืชกลุ่มหางนกยูงไทย (Caesalpinia group) วงศ์ถั่ว (Leguminosae-Caesalpinioideae) ในประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.วรรณิกา หมุนสุข ไทย 30/5/2560 30/11/2559 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0024 อนุกรมวิธานของพืชวงศ์ Sapindaceae Juss. ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบุญช่วง บุญสุข ไทย 16/6/2559 31/5/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0023 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานในโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กุลชา ชยรพ ไทย 01/3/2559 28/2/2560 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0022 Phylogenetic Relationship of Combretaceae Family in Asia Kanazawa University นายเอกลักษณ์ อินทรักษา Japan 01/2/2558 31/1/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0021 การศึกษาเกี่ยวกับโรคราสนิมขององุ่นและเดื่อหูกวาง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นางสาวจันจิรา อายะวงศ์ ไทย 17/2/2558 18/2/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0020 การศึกษา Plant anatomy ของพืชวงศ์ RUBIACEAE โดยวิธีการทำใสและตัดตามขวาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 01/1/2558 01/1/2559 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0019 การศึกษาพืชกลุ่มหางนกยูงไทย (Caesalpinia group) วงศ์ถั่ว (Leguminosae-Caesalpinioideae) ในประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 27/4/2558 27/4/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0018 การวิเคราะห์เนื้อเยื่อและลักษณะนิวคลีโอไทด์ของ Clausena heptaphylla คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ วรพรรณ สิทธิถาวร ไทย 28/11/2557 27/11/2558 อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย
0017 กายวิภาคเปรียบเทียบของพืชเมล็ดเปลือยบางชนิด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 01/9/2557 31/8/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0016 การระบุชนิดสมุนไพรไทยในวงศ์ขิงด้วยวิธี Barcode DNA high-resolution melting analysis (Bar-HRM) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศราวุธ อุ่นใจ ไทย 21/6/2557 20/4/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0015 การศึกษาละอองเรณูของพืชหายากของประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ไทย 01/9/2557 31/8/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0014 อนุกรมวิธานและวงศ์วานของกล้วยไม้สกุล Debdorbium หมู่ Aporum และ Strongyle คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ ไทย 08/4/2557 02/5/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0013 ศึกษา leaf anatomy คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรุโนทัย จำปีทอง ไทย 26/3/2557 25/9/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0012 A Phylogenetic and Biogeographic Studies of Genus Cinamonum Schaeffer (Family Lauraceae) Xizuangbanna Tropical Botanical Garden, University of Chinese Academy of Sciences Huang Jian-Feng China 27/12/2556 27/12/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0011 การศึกษากลไกของสารสกัดโมกหลวงในการลดการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Acinetobacter baumannii มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวธัญญาลักษณ์ ศิริยงค์ ไทย 15/11/2557 14/5/2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0010 โครงการสำรวจความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงบริเวณห้วยปู ห้วยแม่สาน้อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ นายภัสกร อจินไตยศิลป์ ไทย 31/12/2555 31/12/2556 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0009 Molecular Characteristic of Medical Terminalia plants prescribed in Thai traditional medicine Kanazawa University นายเอกลักษณ์ อินทรักษา Japan 17/9/2556 17/9/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0008 การศึกษาชีวโมเลกุลของพืชสกุล Aristolochia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สุรัตนา อำนวยผล ไทย 26/11/2552 24/11/2559 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0007 Exploring the Evolutive Biology and population ecology of Rafflesiaceae Havard University Prof. Charles Davis U.S.A. 21/11/2554 22/11/2554 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0006 DNA Barcoding ของลูกใต้ใบและเปล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร. สิริวดี ชมเดช ไทย 04/6/2556 04/6/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น
0005 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นตีนฮุ้งดอย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางจันทรารักษ์ โตวรานนท์ ไทย 25/2/2556 25/2/2557 ดำเนินการเสร็จสิ้น